fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. leverancier: Coffee Service Laresso
  2. wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de leverancier een overeenkomst van koop, huur c.q. bruikleen is aangegaan met betrekking tot de levering van producten en/of diensten.

Artikel 1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de wederpartij en de leverancier gesloten overeenkomsten.
2. Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

ARTIKEL 2: Aanbiedingen
2.1 Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding door de wederpartij bevatten. Indien een aanbieding/offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft CSL het recht het aanbod binnen 2 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 De inhoud van folders, drukwerken enzovoort binden CSL niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen en het betreffende stuk aan de overeenkomst wordt aangehecht.

ARTIKEL 3: Overeenkomsten
3.1 Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door CSL. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van CSL, dan wel uit het feit dat zij uitvoering geeft aan de overeenkomst.
3.2 Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van CSL binden CSL niet voor zover deze niet door haar schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die niet over een schriftelijke volmacht beschikken
3.3 Mondelinge en/of telefonische afspraken gelden slechts, indien zij door CSL schriftelijk zijn bevestigd.
3.4 Wijziging van de overeenkomst is slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk, schriftelijk aan CSL is medegedeeld en door CSL uitdrukkelijk, schriftelijk is aanvaard.
3.5 CSL is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen.

3.6 Bij een lease-, huur- of een bruikleenovereenkomst is de wederpartij verplicht uitsluitend koffie en producten van CSL af te nemen. Zo niet? Dan is CSL in staat om het contract te beëindigen en alle verleende kortingen alsnog te factureren. Ook zal er geen garantie en service meer verleend worden. Bij een huur- en een bruikleenovereenkomst wordt het apparatuur opgehaald en de resterende looptijd alsnog gefactureerd.

ARTIKEL 4: Prijzen en betalingen
4.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief de wettelijk verschuldigde b.t.w.
4.2 CSL is bevoegd de prijzen van de reeds gesloten overeenkomsten te wijzigen indien:
a. deze wijziging te wijten is aan wijziging in de vastgestelde koersen van buitenlandse valuta;
b. na het sluiten van de overeenkomst prijzen van zaken welke CSL niet zelf vervaardigt, lonen salarissen, sociale of andere overheidslasten, heffingen van rechten,vrachten en assurantiepremies wijzigen.
4.3 In het geval als bedoeld in 4.2 heeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de prijsverhoging op kortere termijn dan 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst heeft plaatsgevonden. Alsdan is deze wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden
4.4 In het geval van 4.2 is CSL bevoegd levering te weigeren, indien zij van de wederpartij redelijkerwijs mag aannemen dat deze laatste de overeenkomst niet overeenkomstig de wijziging zal nakomen.
4.5 CSL heeft te allen tijde het recht om, alvorens te leveren of de levering voort te zetten, van de wederpartij te verlangen, dat de wederpartij genoegzame zekerheid jegens CSL stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens CSL, bij gebreke waarvan CSL gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden.
4.6 Indien de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan CSL al dan niet gedeeltelijke vooruitbetaling of nadere zekerheid voor de voldoening van de verplichtingen van de koper verlangen, bij gebreke waarvan wij de uitvoering van de overeenkomst mogen opschorten.
4.7 Bij verhuur-, bruikleen en onderhoudsovereenkomsten betaalt de wederpartij vooruit voor de afgesproken periode.
4.8 Bij het maken van afspraken over koffie of andere consumptieproducten, gaat CSL uit van het aantal medewerkers dat de wederpartij opgeeft. Mocht dit aantal tijdens de overeenkomst significant veranderen, dan heeft CSL het recht om de prijzen aan te passen.
4.9 De wederpartij betaalt CSL via een automatische incasso binnen 14 dagen of vooraf overmaken. CSL bepaalt de betalingswijze.
5 Ontvangt CSL in die 14 dagen het factuurbedrag niet? Dan krijgt de wederpartij een betaalherinnering met een nieuwe termijn. Lukt het de wederpartij ook niet het bedrag binnen de nieuwe termijn te betalen? Dan mag CSL wettelijke rente gaan rekenen, vanaf de einddatum van de eerste betalingstermijn. Betaalt de wederpartij alsnog niet? Dan geeft CSL het openstaande bedrag uit handen aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor de rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 5: Verpakking  

5 De wijze van verpakking wordt door CSL bepaald.

ARTIKEL 6: levering

6.1 De leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven, zijn indicatief en binden ons niet. Wij zullen echter het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn te realiseren.
6.2 De leveringstermijn gaat in daags nadat wij het tot stand komen van de overeenkomst hebben bevestigd of hieraan uitvoering hebben gegeven en wij de volledige gegevens voor de uitvoering hiervan hebben ontvangen. Mocht de klant ondertussen annuleren dan is CSL gerechtigd alsnog 15% van de aanschafwaarde in te rekening te brengen.
6.3 Zodra CSL kennis draagt van feiten en/of omstandigheden, die realisering van de levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn onmogelijk maken, zal CSL de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen onder vermelding van de nieuwe leveringstermijn.
6.4 CSL heeft het recht om de geleverde producten op te halen indien de wederpartij de gemaakte afspraken niet na komt. In dat geval kan CSL 40% van het factuurbedrag plus de gemaakte kosten en de eventuele schades in rekening brengen. Dit geldt alleen voor non-food producten. Food producten worden niet teruggehaald, de wederpartij is verplicht het volledige factuurbedrag te betalen.
6.5 Overschrijding van de levertijd geeft aan de wederpartij niet het recht de overeenkomst zondermeer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de kant van CSL.
6.6 De goederen worden als geleverd beschouwd, zodra zij door de wederpartij zijn ontvangen en geaccepteerd op de overeengekomen plaats.
6.7 Het vervoer van de zaken geschiedt voor rekening van CSL. Het transportmiddel wordt door CSL bepaald.
6.8 Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen, of niet kunnen worden aangebracht in het werk, staan de zaken ter beschikking van de wederpartij en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen door CSL. CSL kan wederpartij ook in gebreke stellen en na ommekomst van de in de ingebrekestelling genoemde termijn de bestelde zaken vernietigen op kosten van de wederpartij.
6.9 Levering geschiedt eenmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken voor de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.

7  Bij bestellingen van meer dan het afgesproken bedrag betaal je geen transportkosten.

ARTIKEL 7 – Montage
7.1 De genoemde prijzen in de overeenkomst zijn inclusief montagekosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.2 De wederpartij zorgt ervoor dat de installateurs snel en ongehinderd de machine kunnen plaatsen. Ze hebben het namelijk hartstikke druk. Als ze er niet goed bij kunnen, of eerst allerlei handelingen moeten uitvoeren, krijg je achteraf een rekening voor de extra tijd.
7.3 Alle eventuele bijkomende werkzaamheden, zoals voorzieningen voor het ophangen van automaten, installatie van leidingen, wandcontacten, contactdozen zijn voor rekening van de wederpartij en worden niet door CSL verricht en/of geleverd, dan tegen daarvoor afzonderlijk in rekening te brengen prijzen.
7.4 Indien de monteur ten gevolge van omstandigheden, onafhankelijk van CSL wil, niet regelmatig met de montage kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de wederpartij.

ARTIKEL 8: Duur en einde overeenkomst

8.1 Als het contract is afgelopen, verlengt CSL het automatisch met een periode van een jaar. Wil de wederpartij het opzeggen? Dat kan schriftelijk, tot drie maanden vóór de einddatum van de dan geldende contractperiode.

8.2 CSL kan de overeenkomst ook beëindigen. Dat doen we via een schriftelijk bericht en met onmiddellijke ingang als:

(a) de wederpartij zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt binnen 14 dagen na een schriftelijke ingebrekestelling;

(b) CSL reden heeft  om te vermoeden dat de wederpartij afspraken niet, niet volledig of niet op tijd kan nakomen;

(c) de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, een faillissementsaanvraag indient, failliet wordt verklaard, een onderhands akkoord aanbiedt aan schuldeisers of als er op een wezenlijk deel van je vermogen beslag is gelegd.

8.4 Als een huurovereenkomst of een bruikleenovereenkomst op CSL of wederpartij zijn verzoek eindigt, zijn de afgesproken huurtermijnen en minimale afnameverplichtingen automatisch opeisbaar. De boete wordt als volgt berekend: gemaakte afnameafspraak per jaar x €8,- ex. btw per kilo. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 9: Garantie

9.1 Indien CSL aansprakelijkheid voor het gebrek of tekortkoming heeft erkend, heeft CSL het recht, te onzer keuze, de zaken te (doen) herstellen of in ruil voor de geleverde zaken nieuwe te leveren.
9.2 Retourzending zonder CSL’s voorafgaand advies wordt niet aanvaard.
9.3 Garantie geldt niet voor gebreken, die zijn ontstaan door geweld van buitenaf, verkeerde behandeling, gebruik van koffie en producten van andere leveranciers, bewerking of verwerking na onze aflevering, reparatie zonder onze voorkennis uitgevoerd, gebruik van koffie en producten afkomstig van andere leveranciers  of andere buiten onze controle liggende oorzaken, zoals bijvoorbeeld de hardheid van het water.
9.4 Ten aanzien van door CSL geleverde apparatuur is CSL slechts tot die garantie verplicht welke CSL zelf van de fabrikant van die apparatuur hebben verkregen en blijkt uit de aan de wederpartij verstrekte orderbevestiging.
9.5 Ten aanzien van het door CSL uitvoeren van reparatiewerkzaamheden geldt geen enkele garantie. Klachten over deze werkzaamheden worden slechts aanvaard indien de wederpartij terstond heeft gereclameerd en CSL in de gelegenheid is gesteld de reclame te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen.
9.6  De voldoening aan garantie geldt als enige algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

9.7 Garantie en service is alleen van toepassing zolang de wederpartij koffie en producten afneemt bij CSL. Dit vervalt wanneer de wederpartij koffie en producten van andere leveranciers gebruikt in de door CSL geleverde apparatuur.

ARTIKEL 10:  Overmacht
10.1 Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder overmacht verstaan; elke van de  wil van partijen onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of  tijdelijk verhinderd. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend begrepen; niet deugdelijke of niet tijdig levering door toeleveranciers aan ;ziekte van personeel van gebreken in hulp en transportmiddelen; brand, werkstaking, verkeersbelemmeringen, overheidsmaatregelen, oorlog of andere onlusten, weersinvloeden.
10.2 In het geval van lid 1 zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daartoe  een ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst, dan wel haar verplichtingen met de duur van de overmacht op te schorten, zonder dat een der partijen recht heeft op schade vergoeding.

ARTIKEL 11: geschillen en toepasselijk recht

11.1 Alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met of voortvloeiende uit de met CSL gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter van CSL’s plaats van vestiging, tenzij CSL er de voorkeur aan geven het geschil aan de rechter voor te leggen die volgens de wet relatief bevoegd is.
11.2 Op alle overeenkomsten onder deze algemene verkoopvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.